Skip to main content

Table 2 Study sample

From: Anatomy of intergovernmental finance for essential public health services in China

Province-level units (12) Qinghai, Sichuan, Henan, Shanxi, Hunan, Hainan, Heilongjiang, Hebei, Fujian, Liaoning, Guangdong and Shanghai
Prefecture-level units (8) Shangqiu (Henan), Changsha (Hunan), Harbin (Heilongjiang), Yiyang (Hunan), Xi’an (Shaanxi), Hanzhong (Shaanxi), Shantou (Guangdong), Huizhou (Guangdong)
County-level units (11) Minhang (Shanghai), Zhanyi (Yunnan), Zhaohua (Sichuan), Qidong (Jiangsu), Minquan (Henan), Sui (Hubei), Liuyang (Hunan), Yuhua (Hunan), Luodian (Guizhou), Wugong (Shaanxi) and Chengcheng (Shaanxi)