Skip to main content

Table 1 Central investment for sanitation improvement in each province in 2009, 2010, and 2011 (in millions of yuan)

From: China’s three-year health reform program and equity in sanitation improvement: a panel analysis

Province 2009 2010 2011
Gansu 55.16 68 55
Guizhou 66 25 25
Qinghai 26.48 15 15
Yunnan 63.4 64 95
Shaanxi 80.055 76.5 110
Xinjiang 47.2 48 95
Guangxi 18.4 110.8 75
Ningxia 26.48 8 25
Shanxi 63.92 40 25
Sichuan 87.28 56 100
Chongqing 75.44 80 115
Anhui 70 64 80
Hainan 33.2 20 15
Henan 40 40 60
Hunan 14 138.5 100
Neimenggu 61.84 48 55
Hubei 100 97.2 75
Jiangxi 69 64 100
Hebei 67.86 52 40
Heilongjiang 60.1 40 60
Jilin 61 56 35
Liaoning 8.75 44.52 33
Shandong 20 20 20
Fujian 27.27 48 9
Guangdong 25.91 45 42.76
Jiangsu 75 75 75
Tianjin 12.12 0 12.12
Zhejiang 28.096 27 30
Beijing 12.12 21 20
Shanghai 0 0 0